ประวัติพระอาจารย์
พระศรีศากยมุนีพุทธะ หรือ สิทธัตถโคตมะพุทธเจ้า
พระอมิตาภะพุทธะ
พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต
พระอาจารย์อรหันต์จี้กง
พระสังกระจาย(พระมหากัจจายนะ)
เง็กเซียนฮ่องเต้หรือ (เทพเจ้ากวนอู)
พระอาจารย์ซ่งไต้ฮงโจวซือ
เทพไท้เสียงเล่ากุง ปรมาจารย์เต๋าเต็กเก็ง
เจ้าแม่กวนอิม
พระอาจารย์เอี๊ยอุ้งซ้งซือจุง
พระอาจารย์หลิวชุนฮวงซือจุง
พระอาจารย์โง้วมั่งอู้ซือจุง
เทวอาจารย์เตียเฮี่ยงท้ง
พระพุทธเจ้า พระสังกระจาย พระอรหันต์จั้กง เง็กเซียนฮ่องเต้
พระซำเป้า พระ ณ โรงเจมุกดาหาร
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright © tekkacheemukkhor.com 2010 All Rights Reserved Power by : เช่าโฮสท์, hosting, ออกแบบเว็บไซต์