บทเจริญพระพุทธมนต์ (บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า)
  บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า
  บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น
อัลบั้มรูปภาพมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร สวดมนต์ทำวัตรเช้า
คาถาสุคนธ์บูชา
เซียง อาอ้า อ่า มง  ฮ่า ฮา เซียง ไห่หย่า นำ
ยง ฮา อ่า เนง  เฮงอา ฮา เหเห่เห่ย่า นำ มอ
มี อียา ฮ้าฮ่าฮา เลียง เอียงนา ฮาฮ่า ฮ่าอา ฮาฮ่า ฮาฮ่า มอ ฮอ ไต
ปู ฮูวา ฮ่าฮา เหไย หย่า  ฮ่าฮ้า ฮาฮ้า เห่ หย่า ฮ้า ฮา เซียง อ่า ปี
เซง อา ฉก หก เงียง อ่า อา ยง ฮา ฮาอา กวน
เต็ก อา อ่า ชีอีอี้ ใค  เห่หย่า ฮา ไก หย่าฮาฮา ฮ่าไห่ ซือ
เจียว เอียววา ฮาฮา ฮาฮ่า ฟัง เน่ ฟับ อ่า อา ผู่ ฮูวา ฮ่าฮา ไห่ อิม
เจียงเห เห่ เห่หย่า ฮาฮ่า เฮา วาฮา จง ฮงวา ฮา มอ ผู่
ฮาฮ่า ฮา ฮ่า กวง เห่เห เห เหหย่า วัง..... มอฮอ ฮอ ฮอฮ่อ ไห่ สัก
เหเห่ เหหย่า ฮาฮ่า ฮ้า ฮา ฮ่า ฮา   ฮอฮ่อ ฮ่อฮอ ฮ่อ
ผู่ วา ฮา ฮ้า ฮ่า   สัก... (3จบ)
ที อา ไว หย่า   (3จบ)  
ซิม อา อ่า ซุย  ยาฮ้า ฮา      
กวง ฮวง อาฮา ไว เหหย่า ฮ้า ฮ่า ฮา      

ไต่ ปุย จิ่ว
(พระมหากรุณาธารณีสูตร)

ลา

ลอ

มอ

ซี

นำ

เสิด

ลู

ปอ

นำ

มอ

ตี

ฟา

ฟง

มอ

กิต

นี

ลา

มอ

ซี

อี

ทา

นอ

ลี

เกีย

เย

ฮอ

มอ

ซี

เตา

ออ

ลา

ตอ

เย

ลา

ซี

ลี

ซี

กิน

อี

ผู่

ตัน

ลี

ตัน

ยิน

ชี

มง

งัน

ที

นอ

ทอ

มอ

จี

ออ

สัก

ตอ

ยิน

ฮอ

ทอ

สัก

ซี

ลี

สัก

ตอ

ลา

ผู่

พอ

ลี

เย

พัน

พอ

เย

กี

ที

งัน

สัก

มอ

ลา

เย

เย

ลู

สัก

ตอ

ฮอ

พอ

ฟา

กี

ตอ

ออ

นอ

พัน

ลู

อี

มอ

นำ

ลู

พอ

มอ

ตอ

กิต

ฮอ

มอ

กิต

สัก

ลู

พอ

ซา

ตี

ซู

สัก

ลี

มง

พอ

ซี

สัก

เม

ตัน

ตอ

เย

สัก

ตอ

สิก

นอ

พอ

ตู

พอ

ลู

สัก

ฟู

ตัน

เย

พอ

ลู

เกีย

นอ

พอ

ลา

เซ

ลู

ตู

มอ

ตี

มอ

ออ

เลง

มอ

กิด

ลู

ลา

พอ

ทอ

ทอ

นำ

ฮอ

ตี

ฟา

มอ

เกีย

เค

เตา

พอ

มอ

เกีย

ชอ

ลา

ซอ

ซอ

นอ

ซู

ลู

นอ

เย

เซ

เจง

พอ

พอ

ลา

ลู

ฟู

สิก

เย

ออ

ฮอ

ฮอ

กิน

ซู

ลู

นอ

เจ

ตี

มก

ชี

ลู

มอ

ลา

เค

นอ

มอ

ลา

ออ

เจ

มอ

เย

ลา

ฮอ

ตี

ผู่

ลา

ลา

ฮอ

กิน

เสิด

ลี

ที

ฟู

เซียง

ฟา

ซอ

ซี

ทอ

สิก

เย่

ลู

ฟู

มอ

เซ

พอ

เย

นี

ผู่

ฟู

ลา

มอ

เย

ฮอ

ซอ

นอ

ที

ลู

เซ

ฟา

ตี

พอ

ซอ

เย

ซี

ลี

มอ

ซอ

ฮอ

พอ

พอ

ลี

ลา

ทอ

พอ

ฮอ

เย

ผู่

ฟา

ลา

มอ

มอ

มอ

ทอ

ซอ

ซอ

มก

ทอ

ฮอ

ลา

เสิด

นอ

เย

ลา

ฟา

ตี

ลา

ออ

นอ

ทอ

ผู่

ซอ

เซียง

ลี

เสิด

ลา

ยี

ซอ

ทอ

ลา

ตี

ทอ

อี

พอ

เย

ฟู

อี

ลี

เย

ซอ

ฮอ

เสิด

ลา

ซี

นี

พอ

สิก

มี

ลี

เซ

อี

ซอ

ฮอ

พัน

เสิด

ตี

เสิด

เย

ซี

สิก

พอ

ลา

ทอ

ลี

ลี

ฟู

ฮอ

เสิด

เย

เย

เย

ฟู

สิก

ลา

 

 

 

 

ซอ

พัน

นำ

นอ

เจ

 

 

 

 

พอ

ลา

มอ

ลา

กิด

 

 

 

 

ฮอ

เย

ฮอ

กิน

ลา

 

 

 

 

ลา

ชี

ออ

 

 

 

 

 

ซอ

ตัน

พัน

เสิด

 

 

 

 

 

พอ

นอ

เค

ทอ

 

 

 

 

 

ฮอ

ตอ

ลา

เย

 

 

 

 

 

ลา

เย

 

 

 

 

 

งัน

เย

ซอ

ซอ

 

 

 

 

 

เย

พอ

พอ

 

 

 

 

 

เสิด

ฮอ

ฮอ

 

 

 

 

 

ติน

นำ

 

 

 

 

 

ตู

มอ

มอ

ปอ

 

 

 

 

 

ออ

พอ

ทอ

 

 

 

 

 

มัน

ลี

ลี

มอ

 

 

 

 

 

ตอ

เย

เซง

กิด

 

 

 

 

 

ลา

กิต

เสิด

 

 

 

 

 

พอ

ลา

ทอ

 

 

 

 

 

ปัด

ลู

เย

เย

 

 

 

 

 

ทอ

กิต

 

 

 

 

 

เย

ตี

ซอ

ซอ

 

 

 

 

 

พอ

พอ

 

 

 

 

 

 

ชอ

ฮอ

ฮอ

จับ เสียว จิ่ว   (ทศธารณีสูตร)
หยู่ อี ปอ หลุ่ง อ๊วง ถ่อ หล่อ นี้ (คาถามโรรสรัตนจักรราชา)

 

 

 

ปอ

งัน

ลู

ชอ

กวน

นำ

 

 

 

ทัน

กิด

จือ

มอ

 

 

 

มี

ปอ

ตี

ลา

ไจ

ผุด

 

 

 

ฮง

ทัน

สิด

ฟา

ผู่

ทอ

 

 

 

มอ

จา

ตี

สัก

เย

 

 

 

 

มอ

 

 

 

 

จิน

ชอ

จิน

ฮอ

นำ

 

 

 

 

ตอ

ลา

ตอ

สัก

มอ

 

 

 

 

มอ

ฮอ

มอ

ตะ

 

 

 

 

นี

กิด

นี

กี

มอ

 

 

 

 

ลี

มอ

ตา

เย

 

 

 

 

ชอ

ฮอ

ปี

 

 

 

 

ลา

ซา

ซิม

นำ

 

 

 

 

ฮง

เย

ปอ

เจ

มอ

 

 

 

 

ฮง

เต็ง

เจง

 

 

 

 

งัน

มี

ตัน

เค

 

 

 

 

ฟา

จี

เย

 

 

 

 

ปอ

ซอ

ลู

ทอ

 

 

 

 

ลา

ฮอ

หลู

นำ

 

 

 

 

ทอ

หลู่

งัน

มอ

เซียว ไจ กิ๊ด เซี้ยง สิ่น จิ่ว
(คาถามงคลศิริ)

ซอ

พัน

ตี

ลา

ลา

เฮง

ตัน

ลา

นำ

วาว

จา

ลี

ปอ

จี

ตี

มอ

ฮอ

ตี

ลา

ฮง

ทอ

ซำ

ซิก

สิก

สิก

ยิบ

ฮง

ฮอ

มุน

 

ตี

ตี

จา

วาว

งัน

ตอ

ตอ

 

เกียง

ลี

ลา

ยิบ

เค

เซ

 

สิก

ตี

วาว

เค

มู

 

ลี

ซอ

สิก

ปอ

ลา

ซอ

ทอ

 

อี

พัน

จา

ลา

เค

นำ

นำ

 

จา

ยิบ

ยิบ

เฮง

นำ

ออ

 

 

ซอ

สิก

วาว

วาว

เค

ปอ

 

กง เต็ก ปอ ซัว สิ่น จิ่ว
(คาถารัตนศิรินทรบุญวาสนา)

ซอ

ลี

กิด

ลู

ลู

งัน

นำ

นำ

นำ

วาว

ลี

ลู

มอ

มอ

มอ

ฮอ

ปู

พอ

จี

เสิด

เจง

ตะ

ผุด

ลู

เสิด

ลี

เสิด

ตี

เค

มอ

ทอ

 

ลี

ตะ

ปอ

ตู

ฟู

เย

เย

เย

จุ๋น ที้ สิ่น จิ่ว
(คาถาพระจุณฑิโพธิสัตว์)

ฮอ

ลี

นำ

เมียว

นำ

ไว

งอ

เล่า

ไค

จู

ซำ

มอ

ยง

กิม

มิ่ง

เซา

 

ลี

ตัน

ผู่

สัก

ฉื๋อ

เชง

เตง

กุย

 

จุน

จี

ทอ

ตอ

ปี

จัง

ลี

อี

 

ที

ทอ

นำ

ซุย

ไต

ฉิก

ซู

 

ซอ

งัน

กี

เกีย

จน

กี

เสิด

 

พอ

จี

จือ

ซำ

ฟู

ที

จือ

ตี

เซีย หม่อ เหลียง สิว กวก เหม่ง อ๊วง ถ่อ หล่อ นี้
(คาถาอริยอมิตายุมติอาภาราช)

ฮอ

ตี

ตี

กอ

ตัน

ออ

จอ

ยา

ไน

ลี

นี

ลา

ลา

นะ

เย

ซอ

กอ

เย

ฮอ

โจย

ซู

ปา

กอ

ปา

ทอ

ตี

เย

ปิก

ปา

วา

ไน

ลี

มี

ลี

สุด

งัน

ซำ

ตัน

วา

ปี

ซวง

ตา

สัก

เมียว

ตะ

สิก

ลี

สุก

มา

ลี

ซำ

กอ

จิบ

ซอ

ตี

วา

ตะ

ปา

ปุก

ตะ

ตา

ฮอ

ลา

ซวง

ตะ

เย

มา

กอ

มา

ซือ

เย

จิบ

เหยะ ซือ กวง เต็ง จิง ง้าง
(คาถาพระไภษัชอภิเษก)

มก

ซา

ทอ

ซำ

ออ

เย

ปอ

เผ็ก

ปี

นำ

กิต

ซือ

งัน

ปู

ลา

ลา

ลิว

ซา

มอ

ตี

ปี

ทอ

ฮอ

ตัน

พอ

ลี

เซ

ปอ

ซอ

ซา

ปี

เย

ตี

ทอ

เผ็ก

เค

ฮอ

แซ

ซา

กิต

ฮอ

ลิว

 

ฟา

ซือ

ตัน

ซำ

ตอ

ลา

ลี

ลิว

ตี

 

ซำ

ปี

จี

เมียว

เย

เซ

ลู

กวง อิม เหล่ง ก้ำ จิง งั้น
(คาถาพระอวโลกิเตศวรโพธิ์สัตว์)

กิด

ปิว

นะ

อือ

มี

เตา

มา

งัน

เตะ

ปู

ตา

ตา

ปา

โฮ

ส่วย

ปัน

ลา

ลี

ตา

ยี

มา

ลา

นะ

นะ

ปู

กอ

จิด

ยา

นี

เย

ลี

เตะ

นะ

ปะ

ซอ

ไน

นะ

เสิด

สัก

เซ

มี

ฮอ

มา

ปู

ตา

อือ

นะ

จิด

ฮง

ลู

ลี

ทอ

วา

ตู

ชิก ฮุก หมิก จ๋วย จิง ง้าง

ซอ

ตี

นี

ฮอ

ทอ

คิว

ลี

พอ

ตี

ลา

ลอ

ฮอ

พอ

ฮอ

จิน

ตี

นี

คิว

ลี

ลิน

มอ

ตี

ฮอ

พอ

 

คิน

ฮอ

พี

ตี

ตี

 

ตี

เค

ลี

นี

วัง แซ เจ่ง โท่ว สิ่น จิ่ว
(คาถาสิ้นไปมีความสุข)

จือ

ลั่น

ลั่น

พอ

ตู

ตอ

นำ

ตอ

ตอ

ตี

พี

พอ

เย

มอ

เกีย

พี

ตอ

ออ

ลี

เค

ออ

ออ

ตี

มี

มี

มี

มี

ออ

เย

ตอ

ซอ

ยือ

ลี

ลี

มี

ทอ

พอ

พอ

ตอ

ตอ

ลี

เย

ฮอ

เค

ตอ

ออ

ตอ

เค

พี

พี

เสิด

มี

ทอ

 

นอ

เกีย

เกีย

ตำ

ลี

เค

 

ไต่ กิ๊ด เซียง เทียง นึ่ง จิ่ว
(คาถาพระลักษมีเทวี)

ซือ

มอ

ซำ

มอ

ตะ

ที

นำ

ฮอ

มัน

ฮอ

เซ

พี

มอ

เจง

พี

ทอ

เกีย

นี

เย

ผุด

คี

กู

ลี

ทอ

ซี

ปิก

ซิว

เย

มอ

ตัน

ตี

ตี

ปอ

ฮอ

นี

นำ

ลี

ปอ

พี

เย

มอ

ซำ

มอ

ตี

มี

ออ

ทอ

ตะ

มัน

ฮอ

ลอ

มอ

ทอ

มี

ฟู

ปอ

เค

ปอ

เหล็ก

ลี

ลา

ตี

ลี

นำ

ออ

ตี

นอ

ฟู

มอ

ทอ

ปอ

ซำ

ลิว

เจง

ออ

ลิว

ออ

มี

มัน

นอ

เค

เนา

ปอ

ลี

ทอ

เจง

นอ

สัก

เจ

นำ

พอ

คี

ลี

ปี

ลี

มอ

ลอ

ตี

ตะ

วาว

นี

ซำ

สิก

นี

มอ

ลี

เค

มัน

ลี

 

ซี

ตี

ทอ

ตี

ทอ

มอ

 

ตี

ฮอ

จำนวนผู้เข้าชม
Copyright © tekkacheemukkhor.com 2010 All Rights Reserved Power by : เช่าโฮสท์, hosting, ออกแบบเว็บไซต์