บทเจริญพระพุทธมนต์ (บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น)
  บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า
  บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น
อัลบั้มรูปภาพมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร สวดมนต์ทำวัตรเย็น

ปั่ก เตา เกง เฮียง จั่ง
คำกล่าวบูชาธูปเทียน

ไหยา

ยง

เอียง

โล่ว

นำ

เหเหเหเหยา

วา

วาอาอ่าอ้า

มอ

ฮาฮาฮาฮาฮา

ซิว

เฮียง

ฮอ

เซง

อา

อาอ่าอาอ้า

เชียง

ยา

ฟุย

จัง

อ้า

อี

อาอ้า

อังยาฮาฮ่าอา

ยง

ยาฮาอา

เซียง

อี

อาอาอา

ฟัง

เฮียงยาฮา

อียาฮาฮา

กาย

เหยาฮาฮาฮาฮา

เสิด

ฝับ

ยาฮาฮาฮ่าไห่

ฮึง

ฮาฮา

เน

ผู่

เหเหเหเหยา

เยา

ไก

หู่วาฮาฮาฮาฮาไห่

ฮาฮาฮาฮาฮา

เฮาวาฮา

ยาไฮ

สัก

เหยา  ฮาฮา

บุน

มง

เหยาฮาฮาไห่

จู

ฮุนนาฮาฮาฮาฮา

ฮงวาฮาฮาฮาฮาฮา

มอ

วาฮา

เหยาฮาฮาฮาฮา

เฮิน

มอฮอฮอฮอฮอ

ฟู

ซุย

เหเหเหเหยา

ฮอฮอฮอฮอฮอ

ฮูวาฮา

ฮุย

ฮาฮาฮาฮา

สัก

เฮียน

ซี

เหเหเหเหยาฮาฮา

(3จบ)

ฮาฮา

อิอี

 

 

ชวน

กิด

 

 

ฮวนนาฮา

เน

 

 

เซง

เซียง

 

 

 

วาฮา

 

คาถาบทแรก

จุน

มัน

จง

ยู

 

นำ

งอ

บู

นำ

ซู

ซือ

 

มอ

กิบ

เซียง

มอ

ฟุก

สิก

ตี

งอ

ฟู

ยัง

เกียบ

ซิม

ยัง

เกียง

ลี

เสก

บุน

ส่วย

ซิว

มุน

ซิม

ซิว

ตี

ผู่

ฟาม

เทียน

ฮุย

เต็ก

มุย

ฮุย

วัง

สัก

วัง

อี

จง

เซียง

เซา

เมียว

เซียง

ซือ

ปัก

จู

ชี

ผับ

จู

จอย

ชง

ปา

ฟู

เตา

ฟู

 

 

ฟู

ปู

ชอ

ปู

ใจ

กู

ผู่

ยง

ปัก

ผู่

กุย

ยือ

ซือ

เจง

ฟู

สัก

ไก

เซียง

สัก

จิน

คี

จง

กี

(3จบ)

ยี

วัน

(3จบ)

 

จง

เทียน

เซียว

 

ไล

กิบ

 

เซง

เชียง

กวง

กง

ใจ

 

อา

 

 

ปัก

นำ

เอียง

 

จิน

นัน

 

ซือ

ฟู

ฝับ

จิบ

ซิว

 

อา

 

 

เซียง

ยง

เยา

จู

 

 

สิก

เจา

 

อู

 

เมียว

 

งี

งี

 

ฮัง

 

อือ

 

 

 

 

 

 

ซือ

ซือ

เทียน

เกง

 

 

 

 

 

 

แย

ชี

จง

จู

ไจ

จุย

โจย

ฮำ

 

ยิน

เซง

ตา

กุย

เซี่ยง

เลง

 

อี

จุน

ตง

เฮียง

ฮอ

ซุน

 

ซือ

เซง

ฟู

ยง

ไว

กู

ตง

 

ซือ

ซิน

ฮือ

ยง

ซือ

 

จุน

ฟุก

ยิน

เซียง

ซือ

ซือ

เซง

หมก

 

ปี

เยา

ใจ

ซือ

จุน

ปุก

 

เจียก

คุน

เซียง

จุน

อี

ไก

 

ส่วย

เซง

อี

ใจ

ไว

เจา

เยา

 

ปัก

ตง

เกา

จง

เทียน

 

เตา

เอิน

ไล

งอ

มัน

ซิน

จง

ปัก

 

ซี

ซี

ซือ

กิม

ซู

สวย

เตา

 

ยิน

วัน

ไว

สิก

ไว

ชี

 

กู

ลุย

ฮำ

นี

ลี

อี

ควัน

ยิน

 

กง

กิบ

 

ไช

ไว

 

 

อา

กง

จือ

 

ผู่

เลิน

เต็ก

จือ

 

ฟู

 

จือ

หมก

สัก

เทียน

 

 

อา

เต็ก

 

จุย

ซอ

 

เซง

เจ

ซือ

ซือ

กิบ

ฮำ

จุน

จู

 

เฮา

 

 

 

 

 

 

 

 

ซือ

ปัก

ซือ

ปัก

ซือ

ปัก

ซือ

ปัก

อือ

เตา

อือ

เตา

อือ

เตา

อือ

เตา

ตง

ตี

ตง

ตี

ตง

ตี

ตง

ตี

ฟัง

ซือ

ฟัง

ซำ

ฟัง

อือ

ฟัง

อี

บู

ต่า

ยง

ต่า

เมียว

ต่า

จุย

ต่า

เยา

หั่ง

จู

ซิน

เปา

ขก

เซง

ขุ่ย

ซือ

เฮียง

ซือ

จิน

ซือ

อิม

ซือ

เอี่ยง

ไก

เมง

ไก

เลิน

ไก

เจง

ไก

เมง

จุย

บุน

กิม

ลก

กวง

กี

วัน

ทำ

เสง

ขก

เสก

ซุน

อิม

มุน

อี

ลอง

 

นิว

 

เจ็ง

 

ยิน

อี๊

ไท่

กิจ

อา

เซง

อา

จือ

อา

ทง

อา

อีอีอิท

เซง

เองเอง

เซง

อืออืออือ

เซง

โฮงโฮงโฮง

เซง

เซียง

 

เจา

 

ใจ

 

จิน

 

อ้า

กิน

อ้า

กิน

อ้า

กิน

อา

กิน

ยี

 

ยี

 

ยี

 

ยี

 

ยียียียี้

 

ยียียียี้

 

ยียียียี้

 

ยียียียี้

 

ไล

 

ไล

 

ไล

 

ไล

 

ฮาฮาฮาเตง

 

ฮาฮาฮาเตง

 

ฮาฮาฮาเตง

 

ฮาฮาฮาเตง

 

เหยาฮาลี

 

เหยาฮาลี

 

เหยาฮาลี

 

เหยาฮาลี

 

(3จบ)

(3จบ)

(3จบ)

(3จบ)

 

ซือ

ปัก

ซือ

ปัก

ซือ

ปัก

ซือ

ปัก

อือ

เตา

อือ

เตา

อือ

เตา

อือ

เตา

ชี

ตี

ตง

ตี

ตง

ตี

ตง

ตี

ฟัง

ปา

ฟัง

ชี

ฟัง

ลิว

ฟัง

อู

เมียว

ทง

มูน

ต่า

ฝับ

ต่า

เจง

ต่า

ฮี

เม้ง

แย

เพียว

อี

ปู่

จู

ปิก

ซือ

ไว

ซือ

เทียน

ซือ

ปั่ก

ซือ

ตัง

ไก

ปู

ไก

ก่วน

ไก

เกก

ไก

ยิน

ฟา

อา

ย่ก

พ่อ

ฝับ

บู

กวง

หนีม

จัง

เซง

ซือ

กิน

ไฮ

ขก

ตะ

เจง

 

 

 

ก่วน

 

กี

 

เกียน

จั้ง

กิน

ลิ่ว ลี

อา

เอียว

อา

ตี

อา

อังอั่งอัง

 

อีอีอี้

เซง

เอียวเอียวเอี๊ยว

เซ่ง

อี๋อี๋อี้

เซง

งีม

 

กวง

 

ฮี

 

ฟุ่ย

 

อา

 

อา

กิน

อา

กิน

อา

กิน

ผู่

 

ยี

 

ยี

 

ยี

 

ผูผูผู่

 

ยียียียี้

 

ยียียียี้

 

ยียียียี้

 

สัก

 

ไล

 

ไล

 

ไล

 

ฮาฮาฮาเตง

 

ฮาฮาฮาเตง

 

ฮาฮาฮาเตง

 

ฮาฮาฮาเตง

 

เหยาฮาลี

 

เหยาฮาลี

 

เหยาฮาลี

 

เหยาฮาลี

 

(3จบ)

(3จบ)

(3จบ)

(3จบ)

 

กวน

ไต

มี

ซือ

ยิน

อี

ซือ

ปัก

คี

เซง

เจง

จน

ซือ

อือ

เตา

อี

จู

เยา

ยู

มัน

ซี

ตี

ซิว

เซียง

โพว

เซียง

ซู

ฟัง

กิว

จิน

ซือ

กาย

ไว

เซง

สิก

เมียว

ยิน

 

 

เชา

จง

จิน

ลี

ยง

กวง

 

 

เชง

เซง

ผู่

ซือ

นุย

ลี

บู

จัง

ไก

สัก

ไก

แปะ

หยก

เซียง

ฟา

ซือ

ออน

อา

เซียว

กิด

ยือ

เซง

กัว

กิบ

ลก

เซง

ซือ

เซียง

ส่วย

ซือ

คี

จู

 

กิน

เกียน

จุน

กี

เฮียน

ไต

จือ

 

 

 

ยง

กิด

จง

อื่ออืออือ

 

 

 

กก

เซียงเซียง

บุน

ใจ

 

 

 

 

กก

ซือ

ฟู

อา

 

 

 

 

ฟุน

ไค

ผูผูผู่

 

 

 

 

ฮี

ไต

 

สัก

 

 

 

 

ปี

 

ฮาฮาฮาเตง

 

 

 

 

เต็ก

 

 

เหยาฮาลี

 

 

จิน

อือ

ยู

งอ

เซียง

ปู

ฟา

ซุย

เย

ซือ

ซือ

ตัง

ใจ

แปะ

เซง

จือ

เลิน

ฟู

เกง

กิม

เสก

กง

เทียน

ซือ

ยือ

เกา

กง

อี

เกียง

คีน

จง

กิน

ไต

เต็ก

ปุน

ซือ

ฮัง

จู

เฮา

ชี

จง

 

 

 

 

 

 

แย

คิว

ยง

ไว

จู

ปัก

เรียง

ชี

หยก

ฟู

กวน

จง

จอย

เกก

เมง

ยือ

เยา

จิน

อี

กู

อี

ชี

จู

กิว

เซียง

ซิน

มก

ซิน

วัน

ยิน

คุน

เย

นำ

เอียง

ซือ

ซ่วย

ลุย

จุน

เยา

กิว

ซิง

 

 

 

 

 

 

ยือ

นุย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุย

อี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย

มุย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชี

เนียน

 

 

 

 

 

 

 

ฟา

ซอ

ณี

ฟู

ซุย

ซิม

เชียง

กิว

กง

จู

เกา

เอียง

ซอ

ยือ

เอียง

เตา

มัน

ฟา

คิว

จี

หยก

ซก

ซู

ซิม

บุน

ยู

มุน

หยก

สิก

อี

เคีวยก

เชง

เมง

ซือ

ซือ

กุย

ลี

เย

นีม

นิม

เซง

จือ

เกง

หยก

ผู่

ฟุน

กำ

ซิง

เลิน

จิน

สัก

ซือ

ยิน

ชี

ยือ

เซา

ฟู

ลก

ซี

ตัน

ซือ

คิน

เกง

ฮือ

ฉก

ไว

ถูก

เยา

เกียน

เซง

แนง

ผู่

เซง

ชง

ซง

เสก

จอย

คี

ปู

สัก

เจง

เกา

เซง

กวัน

เตา

เต็ง

อี

เชียก

ยู

เซง

 

ซิว

เซียง

ไก

กือ

ฮำ

เตา

จิน

ฟุก

เมง

ปู

 

 

เต็ก

เซง

ตุย

เอียง

เตา

ซก

ซือ

ซุย

เซียก

เฮา

 

เจียง

ปัก

 

อี

 

เซง

เฮียง

เตา

เจง

เจง

ซุย

เซียง

 

เยา

กิม

ลก

เซา

มอ

บวง

ตู

หวัก

เมง

ซี

ซี

ซอ

แจ

ฟุก

ฮง

ไจ

หยก

ซือ

ชิม

เซง

คง

บู

อก

ไก

เยา

เกง

เทียน

ไต

เลียน

เยา

เนียน

กุย

เยา

เจียก

ใจ

จวน

เซง

เฮียม

คู

หยก

วัน

เต็ก

แย

ซิม

ไว

ชุน

เยา

เสก

ไจ

โหงก

กง

โฮย

หวัก

หยก

เซียน

ไว

โหงก

เอียง

ฟุก

แนง

บวง

เซง

เซียว

จิน

ฮก

ซี

เปา

ชี

ปิง

แซ

บง

หยก

ซง

ยิน

เชียะ

ตี

กุย

เกง

เยา

ซือ

เนียน

ปิง

เชง

ทุย

เทก

นำ

เกง

คิน

ยือ

ยง

จัง

นุย

ยือ

 

ถูก

เซา

ซิม

เซา

 

งัน

ที

ชี

เจียก

เซง

หวัก

ซี

มก

 

ซือ

 

ฟุน

 

ยิน

 

อีก

 

เกง

เต็ก

ลวน

นี

ซี

แนง

มก

หยก

ออน

แซ

เชียก

 

ฟาม

ปัง

จก

ฟาม

จก

ซง

ไกว

แจ

เฮียง

เฮียง

กิด

ชี

คำ

เชง

หยก

ซือ

ปัก

เซียง

ชือ

เมง

ปาย

เยา

เจียก

เตา

เกง

กวน

ซง

เทียน

เซง

จือ

หยก

ชี

ตัน

ซือ

ชือ

ยิน

ชง

เชียน

เยา

เพียน

แนง

คัง

เกง

ลิว

ฟุย

นำ

ปู

เรียง

เทก

จือ

ปาย

จือ

จี

แตง

เจียก

นำ

ซง

ชี

ปัก

ยง

เต็ก

กัง

ชือ

คิว

ชี

เตา

ชิว

เทียน

นาว

จก

เกง

ซือ

เพียน

จือ

กิม

ซอย

เซา

เมง

ชี

คอ

เชียน

ฮี

โพย

เซง

เจียก

เพียน

เมง

ฮง

หวัก

เต้ง

ยิน

เฮียง

อู

คอ

 

จี

แลง

จิน

 

เย

เทก

 

ลง

 

 

มิก

ฟา

อก

 

 

อี

 

ปัก

อี

เจง

มง

เอียง

เจง

ฟู

 

เจง

 

ซุย

เซง

สิก

จือ

เพียน

เย

จู

ปัก

 

กิบ

ไก

วัง

ซือ

ฟู

กา

เยา

คุน

จุน

เฮียน

ยง

ไก

ลือ

เจียก

อี

เทียน

เซียง

เสก

หวัก

ตง

ชี

กิบ

จง

นำ

ตัน

เยา

ปู

ยิน

ลี

จือ

อี

แลง

นุย

เต็ง

เซง

ตู

จู

อี

เฮียง

เลิน

คิน

คิน

จัง

ซู

ฟุน

ฟา

เกา

จือ

เทียน

เนียน

จือ

เมียน

กง

ลุย

ซอ

ตี

เมง

ปัก

เอียง

เชือ

ชี

กวัน

ซัน

เตา

มู

ทอ

ซง

เจียว

ฮอ

ทง

กู

จือ

ซี

กะ

ชือ

คำ

ลิน

ฟู

ทวน

กง

เกง

หยก

เซา

คิน

ยง

ซือ

ลิม

 

เชา

คุง

ฮง

เกง

ชัน

เจียก

เยา

มอ

 

นำ

จี

 

 

 

เซียง

ตา

นุย

เจียก

ซือ

หวัก

ใจ

อี

 

ซือ

ติน

 

หวัก

ซุย

 

จี

มี

จิน

เต็ก

ซิม

อิว

โหงก

ไช

ตี

วัง

ไหว

 

จือ

งัน

อือ

ยู

ยง

เตา

เกง

ยู

จา

ฮอ

ส่วย

ไล

คี

 

อี

 

 

เจา

กำ

ซุย

เกีย

ซิม

กิด

จือ

นอ

ยัก

ยิน

ซอ

ไว

ปู

เซียง

จา

ทัน

จี

เกียน

ตี

นอ

 

บู

ฟัง

เทียน

ตวน

หยก

 

 

 

เลียน

เกียน

 

เยา

ฮอ

จา

 

เควียก

ยิน

ซุน

เซียก

กก

ปอ

จา

 

กิบ

ฟู

เจียง

หลิบ

ซือ

นอ

ตี

 

นัน

เควียก

เซง

อี

 

 

ชวง

ฟุก

เจียง

เซียง

ลิม

ซอ

มอ

 

เซง

 

อี

ผ่อ

ฮอ

 

เจียก

ฟู

ปิง

ยู

จัง

ฮอ

ตี

 

 

ยง

เคียง

ฝับ

เต็ก

(3จบ)

 

อี

ยู

กง

 

 

 

 

ซือ

ฮง

เอียง

แลง

 

 

 

ซือ

 

 

 

 

 

 

จง

ชี

ติน

เจียก

ชี

 

 

 

ยิน

มา

เต็ก

ซือ

 

 

 

 

 

ฟู

ฮัง

เทียน

ฟู

 

 

 

 

ส่วย

ลง

ส่วย

 

 

 

 

เทียน

 

ปา

ซือ

 

 

 

 

จง

 

ปู

เกง

 

 

 

 

 

อี

 

 

 

 

ปัก

 

เซง

 

 

 

 

เตา

 

จิน

มัน

 

 

 

 

กู

 

คุย

ซู

 

 

 

 

ฟู

 

ซัน

สิค

 

 

 

 

 

ลี

 

 

 

 

เซียว

 

เกวียง

ผู่

 

 

 

 

ใจ

 

เกง

สัก

 

 

 

 

ยัง

 

จก

 

 

 

 

 

ลี

กิบ

 

 

 

 

อา

 

 

 

 

 

 

ซิว

 

ซิง

จู

 

 

 

 

อา

 

 

ตา

 

 

 

 

เมียว

 

เซา

จง

 

 

 

 

เกง

 

ฮง

จำนวนผู้เข้าชม
Copyright © tekkacheemukkhor.com 2010 All Rights Reserved Power by : เช่าโฮสท์, hosting, ออกแบบเว็บไซต์