บรมธรรม
๔๐ ปีจีหมกเกาะ

     เมื่อลมหนาวมาพัดผ่านภูมิประเทศ
ถึงคามเขตลุ่มน้ำโขงธารรินไหล
ข้างฝั่งขวามาขอบเขตประเทศไทย
มีศาลาคนกราบไหว้ไท้เทพเซียนดล
มาถึงฝั่งแม่น้ำโขงจรรโลงจิต
ตั้งนิมิตให้ศรัทธาในกุศล
ด้วยเมตตาพาก้าวรุดทุกชั้นชน
ย่อมบันดลตามหนทางบุญประสบ
สี่สิบปีก็พริบพลันมาบรรจบ
เฉลิมฉลองการก่อตั้งกาลเวียนครบ
ถึงกำหนดเห็นประชามาร่วมงาน
สามสิบแปดไม่แปลกฝันไม่แปรเปลี่ยน
วิหารเรียงเคียงข้างตั้งตระหง่าน
จุดรวมพลคนศรัทธามาร่วมกัน
ทุกครั้งครันก็เติมต่อก่อแรงใจ
เปิดปะรำนำประทีปมาประทับ
จีหมกเจตั๊วก็เริ่มจัดงานประสาน
ไตรกุศลผู้ร่วมบุญหนุนจัดงาน
เพื่อประกาศทุกเขตคามให้คำนึง
นับว่าดีด้วยเหล่าศิษย์คิดก้าวไป
ศรัทธามาพาก้าวไกลได้ไปถึง
ทุกสิ่งอย่างตามเจตนาฟ้ารำพึง
ได้เป็นหนึ่งซึ่งคุณธรรมนำมรรคา
เป็นเช่นนี้นับว่าดีเห็นว่าเหมาะ
จีหมกเกาะเพาะเมล็ดสี่สิบวันสา
สุขมาถึงย่อมผ่านทุกข์ชัดชีวา
ถึงเวลาพาปรีดีมีทั่วกัน

                                พระอรหันต์จี้กง