บรมธรรม

                                                  ๔๐ ปีจีหมกเกาะ

เมื่อลมหนาวมาพัดผ่านภูมิประเทศ                  ถึงคามเขตลุ่มน้ำโขงธารรินไหล
ข้างฝั่งขวามาขอบเขตประเทศไทย                 มีศาลาคนกราบไหว้ไท้เทพเซียนดล
มาถึงฝั่งแม่น้ำโขงจรรโลงจิต                          ตั้งนิมิตให้ศรัทธาในกุศล
ด้วยเมตตาพาก้าวรุดทุกชั้นชน                       ย่อมบันดลตามหนทางบุญประสบ
สี่สิบปีก็พริบพลันมาบรรจบ                            เฉลิมฉลองการก่อตั้งกาลเวียนครบ
ถึงกำหนดเห็นประชามาร่วมงาน                      สามสิบแปดไม่แปลกฝันไม่แปรเปลี่ยน
วิหารเรียงเคียงข้างตั้งตระหง่าน                      จุดรวมพลคนศรัทธามาร่วมกัน
ทุกครั้งครันก็เติมต่อก่อแรงใจ                         เปิดปะรำนำประทีปมาประทับ
จีหมกเจตั๊วก็เริ่มจัดงานประสาน                      ไตรกุศลผู้ร่วมบุญหนุนจัดงาน
เพื่อประกาศทุกเขตคามให้คำนึง                     นับว่าดีด้วยเหล่าศิษย์คิดก้าวไป
ศรัทธามาพาก้าวไกลได้ไปถึง                         ทุกสิ่งอย่างตามเจตนาฟ้ารำพึง
ได้เป็นหนึ่งซึ่งคุณธรรมนำมรรคา                    เป็นเช่นนี้นับว่าดีเห็นว่าเหมาะ
จีหมกเกาะเพาะเมล็ดสี่สิบวันสา                     สุขมาถึงย่อมผ่านทุกข์ชัดชีวา
ถึงเวลาพาปรีดีมีทั่วกัน

                                                                                     พระอรหันต์จี้กง

                                                   คุณธรรมนำมนุษย์

คุณธรรม                 นำมนุษย์                ต้องหยุดคิด                      พิจารณา
นำมา                      พาพบเห็น             ทุกเช้าเย็น                        เป็นต้องสม
ที่ใจ                        บริสุทธิ์                 ก็มุ่งมา                              พามั่นคง
ได้ดี                       เป็นประสงค์           ลงปฏิบัติ                          เป็นขั้นตอน
ตัวเรา                     เอาเป็นหลัก           ก็ประจักษ์                         ไม่ห่างหาย
กำหนด                   สู่ตัวกาย                เป็นเหตุหมาย                   ที่แน่นอน
พบเห็น                   เป็นฉนำ                ไม่ระกำ                            จำจากจร
ที่เรา                      คำสั่งสอน              ก็ขอวอน                           จำใส่ใจ
เท่านี้                      ไม่มากไป              ไม่ขาดเกิน                        จะแจ้งจิต
ว่าดี                        ฟ้าลิขิต                 เป็นแนวทาง                     อย่างสงสัย
จดจำ                      นำปฏิบัติ               ไม่ข้องขัด                        ขัดจิตใจ
จดจำ                      ให้รู้ไว้                   ให้มั่นคง                           ตรงศรัทธา

                                                                                                  พระอรหันต์จี้กง

                                            เรียนรู้ครูสอน

ความดีชั่ว                              แยกแยะออก                              เป็นเหตุผล
ธรรมดำรง                             ยังคงอยู่                                    ไม่สับสน
การเดินทาง                          หว่างคุณธรรม                             นำมั่นคง
สบประสงค์                           สถลทาง                                    ความดีจร
ศิษย์ทำได้                            ในใจนั้น                                     ขันธ์ชัดชี้
แจ้งนาที                               ที่เห็นผล                                    มงคลคำสอน
หลักคุณธรรม                        นำคนดี                                      ที่ขั้นตอน
โปรดวิงวอน                         ก่อนก้าวเดิน                                อย่าหลงเอน
ข้าจี้กง                                 ลงแนะศิษย์                                ให้คิดดู
สิ่งทั้งหลาย                          เปรียบเหมือนครู                          ได้รู้เห็น
การเข้าถึง                            ปัญญาบุญ                                  หนุนชัดเจน
เปรียบดังเช่น                       มีบุญญา                                      พาใจจริง
เป็นดังนี้                              นับว่าดี                                       ข้ารู้เชียว
ไม่ลดเลี้ยว                          ซ้ายหรือขวา                                ว่าชายหญิง
ข้าสอนศิษย์                         ผู้มีมาก                                       กว่าทุกสิ่ง
ล้วนแท้จริง                          ได้พบเห็น                                   เส้นทางตรง

                                                                                         พระอรหันต์จี้กง

                                              ถือศีลกินเจ

เมื่อมีกรรมทำมาแต่ปางก่อน                           ทุกขั้นตอนมองเห็นเป็นอยู่ชัด
จะทำดีหรือทำชั่วเป็นรั้วหลัก                          เห็นประจักษ์ชัดจริงในชีวิ
เมื่อมีดีที่ติดมาแต่ปางก่อน                             เป็นขั้นตอนวอนคิดดูรู้วิถี
ผลมีมาแต่ชาติก่อนตามจรลี                           จะชั่วดีอยู่ที่เราปัจจุบันพอ
เมื่อมีกรรมไม่ชำระก็หมองทุกข์                        เมื่อมีสุขไม่ดำเนินก็หม่นท้อ
ทางสถลคนก้าวเดินอย่ารั้งรอ                         ควรเกิดก่อนำความดีมาสู่ใจ
ดั่งเทศกาลงานถือศีลกินเจ                            ร่วมใจเรามีเมตตาแก่สัตว์น้อยใหญ่
ชำระจิตชำระกายชำระใจ                               ให้สดใสนุ่งขาวพราวมงคล
อย่ารอช้าเวลาผ่านไม่รีรอ                              ทุกชีวีมีความหมายของกุศล
จงเพิ่มพูนในกรรมดีมาสู่ตน                            กรรมลดลงในสิบวันทำแต่ดี
เป็นเช่นนี้การถือศีลต้องแจ้งชัด                      มาเป็นหลักปฏิบัติในครั้งนี้
เมื่อมีกรรมกรรมลดได้ไม่ช้าที                          เมื่อความดีที่เราทำนำจำเริญ

                                                                                  พระอรหันต์จี้กง

                                                 ละกรรมทำดี

กาลเวลาหมุนเวียนมาเปลี่ยนทุกก้าว               ได้บอกกล่าวเล่าปัญหาพาเห็นธรรมเลิศล้ำ
ให้มาดมุ่งรู้สติทุกเช้าค่ำ                                 แล้วดื่มด่ำคำสุภาพซาบซึ้งดวงมาลย์
ทำสิ่งดีมีคุณธรรมประจำใจ                             ทุกอย่างไซร้ได้พบเห็นเป็นแก่นสาร
ควรน้อมจิตคิดบำเพ็ญเป็นกุศลทาน                ด้วยสายธารแห่งจิตใจในตัวกาย
ในครั้งนี้ในปีนี้จงมุ่งมั่น                                  เพื่อฝ่าฟันทางข้างหน้าซึ่งยาวไกลยิ่งใหญ่
ไม่ก่อเกิดเหตุร้ายมหัตภัย                               อย่าหลงใจให้มองเห็นที่ทำพบ
คนทำดีร้ายงานฟ้าที่เบื้องบน                         คนทำชั่วตางลงสู่ใต้พิภพ
คนยังอยู่รู้ทำดีบุญประสบ                               ถึงคราวครบกายกลบดินบุญส่งพร
คนดีชั่วย่อมจำแนกแยกจากกัน                       พอถึงวันไม่แปรผันพลานุสรณ์
ข้ามองเห็นอนาคตจึงวิงวอน                           ทุกบทตอนอย่าผลามผลีเร่งเร็วไป
เป็นเช่นนี้ในปีนี้จึงคิดสร้าง                             อยู่ในทางของความดีที่สดใส
ความทุกข์อื่นไม่กล้ำกลืนฝืนจิตใจ                   จงก้าวไปในเวลาพาทำดี
ทุกทุกคนพ้นกรรมได้ที่ตัวเรา                          สร้างที่ตัวปัญญาเนาให้เกิดราศี
ข้าจี้กงลงประมวลเหตุข้ามปี                           ชัดเช่นนี้จงคิดทำนำจิตใจ

                                                                                           พระอรหันต์จี้กง
                                                                                         ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐

                                           บุญกรรมนำทาง

ผลบุญกรรมจะนำพาให้ได้พบ                        กรรมประสบพบกิเลสก็หวาดหวั่น
ผลบุญกรรมได้พบเห็นทุกวีวัน                        ไม่แปรผันยังคงเห็นเป็นบุญกรรม
มนุษย์เรานี้เกิดมาเพื่อสิ่งใด                           บุญกรรมใช่ในใจหน่อขอควรคิด
ทำสิ่งใดรู้ที่ตัวความถูกผิด                             แจ้งได้คิดพินิจดูรู้บุญกรรม
ทำการใดก่อนเติบโตในใจเรา                        กรรมที่เบาเนาปัญญาอย่าถลำ
ถ้าเติบใหญ่ไม่คงมั่นใจหวาดหวั่น                   ความชั่วนั้นไม่พ้นไปจากใจหาย
สิ่งที่ทำอยู่ทุกวันให้ควรคิด                            โอตัปปะแจ้งที่จิตคิดครวญใคร่
มนุษย์นั้นไม่นานช้าพากลับไป                       อันบุญญาสุขทุกข์ใจไม่ยืนยง
ดั่งฟ้ามืดนอนหลับตื่นขึ้นสว่าง                       อยู่ทามกลางกุศลกรรมต้องมั่นสถล
รู้บุญกรรมนำตัวเราทุกถ้วนคน                        พบกุศลพบบุญญาพาสุขใจ

                                                                                   พระอรหันต์จี้กง
                                                                               ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐

                                            ทางตรงดันเดิน

ตามหนทางกลางสถลตรงแนวคิด                   ให้เพ่งพิศคิดสงสัยในการคิด
ระหว่างกลางการดำเนินแยกถูกผิด                  เพียงแต่นิดจิตสับสนไม่แน่นอน
ก่อนเคยมุ่งรุดหน้าเดินเกิดศรัทธา                   ใจมุ่งหาแนวทางหว่างคำสอน
ทางขรุขระยังรู้ละเลี่ยงสัญจร                          ไม่ขัดกร่อนตอนยังอยู่ศรัทธา
เดินมุ่งไปได้พบเห็นผู้คนมาก                         ต่างลำบากอยากเข็ญเป็นหนักหนา
บ้างร่ำรวยมากทรัพย์สินและเงินตรา                จึงมุ่งหน้าก้าวเดินถ่อตามต่อไป
ถึงสี่แยกแปลกจริงหนอไม่รอคิด                      มุ่งเลี่ยงผิดไม่เห็นตัวกลัวหวั่นไหว
ดูสับสนวนเวียนอยู่เช่นไร                              เหตุไฉนใจหลงทางสู่ข่วงเข็ญ
บุปผาชาติจะเบ่งบานตามฤดู                          ทางหนาวร้อนดำเนินสู่ได้รู้เห็น
คนจะดีไม่หลงทางยามลำเค็ญ                       จงกล้าไปอย่าย่อท้อเห็นปัญญา
แม้เพียงนี้ก็นับเป็นบุญกุศล                            คนเรานั้นจงมุ่งมั่นสติปัญญาศึกษา
คนทำดีย่อมอยู่กลางหว่างศรัทธา                   ทุกสิ่งอย่างอนัตตาล้วนเป็นไป
เป็นเช่นนี้ศิษย์ทุกคนรู้หลักควร                      จงประมวลดูตนเองจิตผ่องใส
การเดินทางคุณธรรมนำก้าวไกล                     เช่นนี้ไซร้อย่าได้หลงในหนทาง

                                                                                     พระอรหันต์จี้กง
                                                                                 ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐

                                             นำพาเห็นจริง

การสิ่งใดไม่ควรไกลจากเรา                           จะหนักเบาเนาปัญญาพาให้คิด
ฝึกปฏิบัติชัดเห็นแจ้งในดวงจิต                       ดูพินิจพิจารณาทุกขั้นตอน
เวลาผ่านเหมือนน้ำไหลไม่ย้อนกลับ                เมื่อลาลับไม่หวนกลับนับยอกย้อน
จุดธูปเทียนขอพระพรวิงวอน                          ตั้งหมั่นตรองปองดวงจิตคิดภาวนา
คนเรานั้นที่แท้ไซร้ไม่ไกลอื่น                          ทางเดินได้ไม่ควรฝืนด้วยกังขา
ยึดบทธรรมนำสติด้วยกายา                            ธรรมมุ่งมาพาเห็นชัดชีวิตคน
สิ่งสำคัญไม่แปรเปลี่ยนหันเหไป                     อยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนไม่สับสน
คุณธรรมนำเห็นชัดมาบันดล                          สู่กมลที่ตัวเราไม่แปรเปลี่ยน
การดำเนินชีวิตในปัจจุบันย่อมเช่นกัน              เรื่องขบขันยังอีกมากค่อยขีดเขียน
มนุษย์เรามีกรรมมากพาวนเวียน                      ตั้งหมั้นเรียนตั้งแต่น้อยจนชรา
ควรอย่างยิ่งพึงหมั่นทำก่อนสายเกิน                คนดำเนินในโลกนี้ไม่นานหนา
กลียุคมาถูกตรงตามเวลา                               เป็นเจตนาคนหรือฟ้าให้เข้าใจ
ชัดเช่นนี้ควรมีธรรมนำชีวิต                            เห็นแจ้งจิตคิดทบทวนอย่าเฉไฉ
ตามเหตุผลที่มองเห็นความเป็นไป                  ต้องก้าวไปให้เข้าใจปัจจุบันคน
เห็นชัดแล้วลูกศิษย์ทุกคนต้องมองดู               ให้รู้ปฏิบัติธรรมนำหลุดพ้น
มีสติปัญญาพาเหตุผล                                   เวลาเปลี่ยนไม่เวียนวนคนมีธรรม

                                                                                        พระอรหันต์จี้กง
                                                                                   ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐

                                              รู้คิดพิศธรรม

มีชีวิตจิตกุศลด้นด้นจุดหมาย                         นำใจกายไม่กลับกลายหมายก้าวหน้า
คุณธรรมนำชีวิตทุกเวลา                               ศาสตร์เต๋าเนาปัญญาแจ่มแจ้งมรรค
บุญกุศลคนที่ทำนำบัญญัติ                           ล้วนครบชัดแสดงเห็นด้วยศึกษา
คนทำดีคนมีศรีที่วาสนา                               คนเกิดมาต้องรู้ค่าการทำดี
สร้างปัญญาพาบุญทานมีผลธรรม                  มีสติไม่ชอกช้ำทุกข์หลีกลี้
คุณธรรมนำเป็นหลักแจ้งชัดชี้                        คนทำดีมีกุศลธรรมในจิตใจ
ชีวิตคนมาบันดลไม่แน่นอน                           ต้องจากจรนอนลงตายใต้ดินหิน
เป็นประจักษ์ชัดมองเห็นเป็นอาจิณ                 ล้วนทุกสิ่งสัจธรรมตามขันตอน
เป็นเช่นนี้ชีวิตมนุษย์ชีวิตคน                          ไม่วกวนแปรเปลี่ยนเป็นอุทาหรณ์
ทำสิ่งใดอยู่ในธรรมไม่ซับซ้อน                       ทุกขั้นตอนเป็นเส้นทางสว่างทั้งปวง
ปัจจุบันกาลดำเนินไปให้เห็นชัด                     คุณธรรมหลักของชีวิตคิดถี่ถ้วน
กาลเวลาผ่านพ้นไปได้ประมวล                      เห็นครบถ้วนต้องควรทำในสิ่งใด

                                                                                        พระอรหันต์จี้กง
                                                                                    ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๐

                                               ผลกรรมนำพา

กรรมบังเกิดคนเพลินเพลิดไม่คิดถึง               กรรมไม่คำนึงผลมาว่าน้อยใหญ่
กรรมความเลวดั่งไปเปลวร้อนข้างใน              กรรมที่ใดย่อมส่งมาถึงเรา
กรรมความดีมีไม่เห็นเป็นทุกสิ่ง                      กรรมความดีทิ้งไม่หายในสังสาร์
กรรมใดใดรู้ไม่รู้ด้วยปัญญา                            กรรมตามมาพาเห็นชัดประจักษ์เจน
กรรมตัวทำนำติดมาแต่ชาติก่อน                     กรรมสัญจรวนเวียนเรียงแลเห็น
กรรมบังเกิดมัวเพลิดเช้าจรดเย็น                    กรรมล้วนเป็นสิ่งคู่กายจนวายชีวี
กรรมหมดหายจากตัวกายหมายประจักษ์          กรรมคนมักจะเพิ่มผลพูนวิถี
ทำความดีที่เป็นหลักของชีวี                          ทำความดีย่อมพ้นกรรมจากใจตัว
ทำความดีที่ตัวเราทุกเช้าค่ำ                          ทำความดีมีจดจำบัญชีดีชั่ว
ลดละบาปทำแต่ดีมีในตัว                              ทางมืดมัวแสงสลัวย่อมกลับสว่างสดใส
ทำสิ่งใดรู้กรรมดีที่ควรเป็น                             จงมองเห็นเป็นมุ่งมั่นทุกวันไซร้
ก้าวย่างเดินกมลมีธรรมนำใจ                          ปฏิบัติกายปฏิบัติใจพ้นบ่วงกรรม
เพราะฉะนั้นคนเราต้องรู้แยกแยะ                    ชี้นำแนะบาปกรรมดีเป็นคำสอน
นำชีวิตทางสถลคนเดินย่อง                          ตั้งจิตมองธรรมนิมิตพิศชัดเจน

                                                                                    พระอรหันต์จี้กง
                                                                                ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐

                                              พากันกินเจ

คนมุ่งมั่นไม่แปรผันเมื่อวันผ่าน                       ราตรีกาลแม้ผ่านพ้นคนมุ่งมั่น
สายน้ำไหลไม่ย้อนกลับชัดทุกวัน                   ไม่แปลเปลี่ยนแปรผันเป็นแน่นอน
คนเกิดมากาลเวลาพาเติบใหญ่                     สู่โลกในความเป็นจริงอันซับซ้อน
สร้างสิ่งใดได้ประจักษ์ทางสัญจร                    ผลมาก่อนหรือหลังยังเป็นไป
เกิดมาแล้วย่อมไม่รู้ดูไม่ออก                          ประตูตอกก็บังปิดพิศไฉน
ไม่รู้ธรรมนำชีวิตไม่ก้าวไป                             ทุกทางที่มืดมิดก็หม่นมั่ว
ยามเติบโตแก่ชรามาแลเห็น                          บุญที่เป็นก็ได้มาเหมือนเงาสลัว
เมื่อสร้างธรรมหรือธรรมดีอยู่ที่ตัว                    ไม่เมามั่วก็พบทางที่จั้งใจ
เป็นการดีที่มีมาพาถือศีล                              มาร่วมกินในผักชัดสดใส
กินหนึ่งมื้อชีวิตหมื่นได้ปลอดภัย                    รอดพ้นภัยจากความตายด้วยเมตตา
การกินเจที่แน่นอนตอนสิบวัน                       ไม่แปรผันสร้างบุญมั่นเสริมบุญมาหา
ดีได้ด้วยเป็นทางแห่งบุญญา                         ที่จิตรามาสร้างบุญแก่เวไน
เป็นเช่นนี้เราทุกคนต้องดำเนิน                      กิจบุญเสริมว่าดีอย่าสงสัย
เห็นดีแล้วที่เริ่มต้นค่อยก้าวไป                        บุญยิ่งใหญ่รอมีมาพาชื่นบาน
สาธุชนที่ตั้งจิตคิดแน่วแน่                             มาสร้างบุญให้เกิดแก่แรงอธิฐาน
ขอสุขสมคนที่มาทุกวันวาร                            สำเร็จชัยทุกคืนการด้วยคุณธรรม

                                                                             เทวอาจารย์หลิวซุนฮวง
                                                                             ๕ ตุลาคม ๒๕๕๑

                                              รู้ซ้อนปัญญา

คุณค่าคนเห็นได้ชัดต้องใช้เวลา                    จะนำพาความดีปรากฏหนา
จอมยุทธ์ไม่เผยท่าซ้อนปัญญา                      นิ่งเสียว่าแม้ดูโง่ช่างใครคิด
คนไม่รู้พูดมากจนน่ารำคาญ                          ระหว่างกลางความมืดที่หลงผิด
ขาดสติสมาธิปัญญาคิด                               ในจิตใจพิศสับสนวนมรรคา
เห็นเช่นนี้จอมยุทธ์มีทุกสิ่งซ้อน                     นั่งเพ่งมองไม่สับสนในปัญหา
รู้ขั้นตอนไม่เอียงเอนด้วยปัญญา                    ศิษย์ของข้าจงรู้เลือกควรสิ่งใด
ในตัวตนรู้จริงจริงสิ่งประมวล                         แต่ที่ควรต้องปฏิบัติให้ชัดไว้
การทำดีต้องอดทนบ่มเพาะไป                      ไม่น่าไซร้คนได้ชมสมคุณค่าคน

                                                                                     พระอรหันต์จี้กง
                                                                                  ๓ กันยายน ๒๕๕๒

                                          ขีดเขียนเรียงธรรม

ถึงเวลาก็นำพาไม่แปรเปลี่ยน                        มาเรียบเรียงเขียนคำสอนย่องสถล
เดินเลาะเลี้ยวในหนทางย่างดั้นด้น                ย่อมได้ผลคนมุ่งมาพาตามไป
ถึงเวลาก็เข้ามาพาเรียนรู้                              เดินเคียงคู่มีคุณธรรมนำใจไว้
เดินหนึ่งก้าวไม่ยาวเกินไม่สั้นไป                    สองสามก้าวก็ไกลได้ในมรรคา
เวลาผ่านก็ถึงการอันแปรเปลี่ยน                    นำมาเขียนไม่เวียนวนคนศึกษา
โดยปฏิบัติให้ได้ชัดในปัญญา                       เห็นคุณค่าว่าเห็นผลด้นหามา
สองสามคำนำมาขีดเป็นข้อคิด                      ดูสักนิดคิดถี่ถ้วนควรศึกษา
การกุศลดลจากใจใฝ่ศรัทธา                         เป็นแรงกล้าพาไปสู่ถึงเส้นชัย

                                                                                พระอรหันต์จี้กง
                                                                        ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

                                                   ดูผีดูตน

ผีน่ากลัวหรือว่าคนน่ากลัว                             มองดูตัวถึงเวลาอย่าสับสน
คนเหมือนผีนี้เฉกเช่นผีเหมือนคน                  ไม่วกวนคนกับผีมีเรื่องราว
เหตุผลนี้ศิษย์ควรมีใจตระหนัก                       เห็นประจักษ์ให้ชัดแจ้งทั้งหนุ่มสาว
มองเป็นคนหรือเป็นผีที่มีเงา                          ถ้วนเราเขาล้วนเป็นผีไม่งดงาม
แม้ลมหนาวจะหนาวกายไม่หนาวจิต                ทุกชีวิตลิขิตชะตาฟ้ากำหนด
ตัวเราเป็นของเราไม่เลี้ยงลด                         สิ่งที่รกอย่าปกปิดคิดชัดตรง
เป็นเช่นนี้ที่สถานคุณธรรม                            มาน้อมนำทำความดีอย่ามัวหลง
เข้ามาแล้วควรตั้งใจให้มั่นคง                        โดยประสงค์ตั้งตรงจิตคิดใครครวญ
ทางแห่งนี้มีให้เดินมีให้คิด                             สิ่งใดผิดพิจารณาให้เห็นถ้วน
สร้างสติสร้างปัญญามาทบทวน                     อย่าปล่อยไปโดยไม่ควรไม่ดีงาม

                                                                                       พระอรหันต์จี้กง
                                                                                   ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒

                                                 เร่งเร็วทำดี

ชีวิตคนเกิดมาอยู่บนโลก                               ว่ามีโชคที่ลืมตาได้มองเห็น
ครบสามสิบสองประการให้บำเพ็ญ                  ทุกเช้าเย็นควรตัวเราทบทวนใจ
เกิดมาแล้วทำสิ่งใดที่ว่าดี                             ให้ตั้งจิตสติมีความสดใส
มีชีวิตชีวาดูความเป็นไป                                แล้วเหตุใดไม่เดินย่างทางคุณธรรม
เกิดมามีหนึ่งชีวิตนับโชคดี                             มีร่างกายครบถ้วนถี่นับเลิศล้ำ
ไฉนเลยทำตัวเราให้หลงอธรรม                     โดยย่างย่ำเดินผิดทางก้าวไม่ตรง
หนึ่งวิญญาณจะเกิดขึ้นต้องใช้บุญ                  ให้ได้คุ้มที่เกิดมาเห็นประสงค์
ถ้าเกิดมามีชีวิตโดยตรอมตรม                        เดินไม่ตรงด้นนอกลู่นอกครรลอง
ลมหายใจไม่ชื่นปอดไม่ตื่น                            ตาไม่ลืมมองไม่เห็นอยู่ในท้อง
ไม่ทันเกิดมาพร่ำเพรียกพร่ำร้อง                     ตายในท้องเพราะบุญกรรมที่ทำมา
บุญไม่พอไม่ส่งผลให้เกิดมา                           หรือมารดาสร้างกรรมไซร้ใหญ่มหา
ยังไม่ทันรับอรุณบนฟากฟ้า                            ต้องปิดตาลงนอนใต้พื้นดินดาน
เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาได้มองเห็น                   พาชัดเจนครบสามสิบสองเป็นรากฐาน
จงตั้งใจสร้างกรรมดีมีบุญทาน                        เป็นโอกาสสรรค์สร้างความดีไป
ตอนยังอยู่ให้รู้สร้างทำความดี                        ใช้ชีวีให้คุ้มลมหายใจไว้
อย่ารั้งรอถ่อเวลาจนสายไป                            เพราะไม่นานเราตายกลายเป็นดิน

                                                                                             พระอรหันต์จี้กง
                                                                                          ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓

                                                    สติปัญญา

เมื่อเช้าตื่นดูจันทร์เสี้ยวแลไม่เห็น                   เมื่อค่ำลงดวงจันทร์เต็มเพ็ญผ่องศรี
มองขึ้นฟ้าขี่เมฆาไปทุกที                              ล้วนมากมีที่ได้คิดมาสอนใจ
โปรดมนุษย์ที่สงสัยในชีวิต                            ตามความคิดที่มองไม่เห็นเป็นสงสัย
ดวงชะตาหรือคนพาให้หวั่นใจ                        เดินไม่ตรงหลงทางไปในชีวา
ทุกก้าวเดินแม้นเช้าสายหรือบ่ายเที่ยง             เดินเทียบเคียงด้วยสติมีปัญญาศึกษา
ตัวเราเองเอาเป็นหลักในจิตรา                        รู้ปฏิบัติทุกเวลาเป็นผลสำแดง
คมความคิดให้พินิจพิศถี่ถ้วน                          จงประมวลด้วยเหตุผลเราเห็นแจ้ง
ศึกษาธรรมนำคุณธรรมมาเป็นแรง                   ก็เห็นแสงสว่างจิตเพียงเพียรชัด
อย่าได้หลงจมปลักในความมืด                      ให้รู้ตื่นในใจจิตคิดเป็นหลัก
หลงความคิดหลงทางจิตไม่ประจักษ์               สะพานหักก็ไม่มีปัญญาข้ามไป
เป็นเช่นนี้เรื่องทุกอย่างต้องมีสติ                    มาดำริให้คิดชอบกรอบความหมาย
ธรรมเห็นแจ้งด้วยปัญญาไม่กลับกลาย             สู่ตัวกายดำเนินชีวิตพิศปัจจุบัน
สติ        เมื่อตั้งตรงก็ประสงค์ตรงความหมาย   มีมา   สู่ตัวกลายผลทั้งหลายหมายจิตใจ
ปัญญา  พาปฏิบัติด้วยหลักขจัดสงสัย            ก็เกิด ได้ก้าวไปในคุณธรรมชีวิต

                                                                                             พระอรหันต์จี้กง
                                                                                        ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

                                                  ทำดีมีธรรม

มีสติมาชัดชี้ที่ใจตน                                      มีปัญญาเป็นแนวตรงที่ใจคิด
พิจารณามีความเชื่อสู่ใจจิต                            รวมศรัทธามาอุทิศนำชัดชี้
ในจิตตนจงตัวเรานำปฏิบัติ                            เหตุผลชัดตัวเรามุ่งความดีวิถี
ทำการกุศลมาเสริมใจทุกนาที                        ให้ชีวีมีธรรมะมาส่องแสง
ใจของเราจิตอย่าตกให้หลงทาง                     อย่าท้อใจมิให้มารมาเข้มแข็ง
ใช้อานิสงส์ที่คิดทำนำเป็นแรง                       ขับเคลื่อนแสงแห่งพระธรรมนำสู่ใจ
ทำชีวิตวันนี้ให้สำเร็จในวันนี้                          พรุ่งนี้มีสิ่งอื่นให้ทำต่อไซร้
อย่าคิดเหมารอรวบรวมนานเกินไป                  ต้องเริ่มก่อความดีไซร้ใจมั่นคง
แค่วันนี้ทำความดีก็จริงชัด                             แจ้งประจักษ์ทุกวี่วันเห็นประสงค์
มารวมร่วมทำดีก็เห็นสม                                 ธรรมบันดลจงทำดีทุกวี่วัน

                                                                                      พระอรหันต์จี้กง
                                                                                ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓

                                              เห็นธรรมเห็นทาง

นั่งหลับตาพิศสิ่งใดครวญใคร่รู้                       ตาหลับอยู่สติเดินก้าวไปข้างหน้า
มีเรื่องราวพาเกิดสติมีปัญญา                          สมาธิพาต่อเติมสิ่งควรทำ
ถอดใจเราไว้ตรงกลางที่ด้านนอก                   ออกนอกกรอบมองตัวเองเป็นเห็นนั้น
แล้วทบทวนความคิดการกระทำ                     เป็นสำคัญได้มองดูตัวของเรา
มีเกิดมาพาตั้งอยู่แล้วดับไป                           อยู่ไม่นานก็ต้องลาเหมือนอื่นเขา
ไม่มีใครจะหนีพ้นทุกภูมิลำเนา                        ประสงค์ใดที่หมายเอาย่อมหายไป
มีชีวิตเกิดมาช่างประเสริฐ                              ดูเพลินเพลิดในทางโลกเห็นไฉน
ดูวกวนดูวนเวียนไม่แจ้งใจ                             เพราะไม่นานก็คงหายกลายเป็นธุลี
ความสุขแบบจอมปลอมไม่มั่นคง                    ต้องเดินทางตรงสว่างเห็นวิถี
ควรมีใจตั้งมั่นสร้างกุศลความดี                      ให้ชีวีมีบุญญามานำไป
เห็นเช่นนี้ดูมั่นคงทุกภพชาติ                         มีบุญว่าดีกว่าบาปพึงทราบไว้
ทำเช่นนี้ย่อมพบทางสว่างไสว                       มาชี้ทางมองเห็นได้เพราะบุญทำ

                                                                                       พระอรหันต์จี้กง
                                                                                 ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๓

                                              รู้ทางย่างเดิน

เดินหนึ่งก้าวคิดสิ่งใดในหนทาง                     จะมองสูงหวังก่อทางหรือไฉน
หรือมองต่ำคิดควรดูเห็นปลอดภัย                   ต้องที่ใจพามองดูไม่ขัดข้อง
เดินหนึ่งทางคิดทบทวนประมวลเหตุ               เห็นเป็นเจตคิดสิ่งใดต้องรู้ชัด
ทางที่เดินเราต้องรู้แจ้งประจักษ์                      อย่าข้องขัดรู้ชัดใจให้ประมาณ
พิจารณามองดูทางที่ย่างเท้า                          ดูหลุมบ่อก็รู้ก้าวไม่ผลีผลาม
เปรียบเหมือนใจที่คิดตรองตามเส้นทาง           สองตานั้นสติวางทางชัดเจน
สองเท้าเดินไม่ขาดเกินคือปฏิบัติ                    คิดและทำเกิดการนับชัดควรเห็น
หลุมบ่อเหมือนมารมาพาเอียงเอน                   ขอแค่ใจไม่ซ้อนเร้นเห็นพ้นภัย
เพราะฉะนั้นจงคิดดูเถิดมนุษย์                        ว่าจะหยุดมองสูงต่ำแจ้งใจไว
ให้ประมวลเข้าใจหลักความเป็นไป                 ใจเราให้ส่องกมลเห็นชัดเจน
คิดถึงผลที่จะเกิดต่อทางไป                           คิดในใจครบถี่ถ้วนพามองเห็น
มีสิ่งใดที่เข้ามาพาได้เป็น                              สติมาทุกเช้าเย็นเห็นแจ้งใจ
ทำเช่นนี้แล้วสิ่งใดจะตามมา                          ไม่ว่ามารจะมาขวางก็หลบได้
ใจของเราถ้าคิดดีกลัวสิ่งใด                           ก้าวต่อไปในทางที่คิดว่าสมควร

                                                                                     พระอรหันต์จี้กง
                                                                                 ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

                                                  รู้พอก่อสุข

ภาษิตเก่ากล่าวไว้เป็นข้อคิด                          ใช้ชีวิตพึงพินิจพิศเป้าหมาย
คหบดีมีที่นาอยู่มากมาย                                 ก็วันหนึ่งกินข้าวแค่กระป๋องเดียว
เป็นเจ้าสัวมีคฤหาสน์ห้องนับพัน                     ยามนอนนั้นเตียงเจ็ดฟุตควรเฉลียว
ถึงมีมากการกินอยู่แค่เสี้ยวเดียว                      น้อยนิดเดียวถ้าเทียบกับที่มากมี
เพราะฉะนั้นรู้จักพอจะก่อสุข                           ถ้ารู้หยุดยื้อแย่งก็สุขขี
คนเกิดมามีชีวิตอยู่แค่ร้อยปี                            ยังจะไปหาเกินมีทำไมกัน
ส่วนเหลือที่เกินใช้บุญจงสร้าง                        เป็นรากฐานของชีวิตให้มั่นคง
เป็นทุนธรรมนำกำไรให้ชีวัน                           ตั้งศรัทธาอย่าได้หวั่นมุ่งมั่นไป

                                                                                          พระอรหันต์จี้กง
                                                                                     ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

                                                รู้ใช้ทรัพย์สิน

ภาษิตเก่าเล่าขานไว้ใคร่ควรคิด                     ก็เลิศล้วนชัดปัญญาพาพิศเห็น
เป็นหลักการดำเนินชีวิตที่ควรเป็น                  ให้ชัดเจนเป็นประจักษ์หลักธรรม
คนถ้ามีจริยธรรมนำชีวิต                                มีสินทรัพย์ประกอบกิจคิดฉนำ
นำสมบัติไปเสริมสร้างคุณธรรม                      ชื่อก็ยังปรากฏอยู่ตราบนาน
ใช้ประดาทรัพย์สินที่ตนมี                              สงเคราะห์ชนให้อยู่ดีทุกถิ่นสถาน
ย่อมได้ชื่อคหบดีเกริกก้องนาม                        เพราะรู้ใช้ทรัพย์ไปสร้างเส้นทางธรรม
ผู้ไร้ธรรมนำตำแหน่งใช้หน้าที่                        ผิดวิธีหาประโยชน์จึงถลำ
ชื่อก็เสียทรัพย์ก็ศูนย์เพราะไร้ธรรม                  ชัดเช่นนี้ให้มุ่งมั่นธรรมมรรคา
คนทำดีก็ย่อมมีพรบันดล                               ฟ้าประทานโชคชัยล้นอย่ากังขา
คนทำชั่วเคราะห์ภัยก็มากมา                          นี้เหตุผลเป็นธรรมดามาแจ้งใจ
มาขอพรวอนไหว้ให้เป็นสุข                            จะพ้นทุกข์ด้วยทำดีอย่ากังขา
จะไหว้พระใจต้องเปี่ยมด้วยศรัทธา                  มีปัญญานั้นจึงว่าได้รับพร
สองสามคำพร่ำรำพันนำภาษิต                       มาสาธกบอกกล่าวศิษย์เป็นคำสอน
เป็นของขวัญอันมีค่ายิ่งกว่าพร                       มงคลชัยได้แน่นอนว่ามีธรรม

                                                                                         พระอรหันต์จี้กง
                                                                                     ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

                                                    รู้เสียสละ

ขงจื้อกล่าวเป็นข้อคิดศิษย์จงจำ                     เป็นหลักธรรมนำชีวิตพิศวิถี
ผู้มีธรรมประจำใจใฝ่ความดี                            ทุกถ้วนที่มีเมตตาธรรมประจำใจ
ตนคิดยืนโดยมั่นคงจงครวญใคร่                    ควรระวังให้คนอื่นอื่นไม่หวั่นไหว
ทุกถ้วนทั่วยืนมั่นคงไม่ว่าใคร                          ล้วนหยัดยืนขึ้นได้เหมือนอย่างตน
ตนเมื่อคิดจักก้าวหน้าพาเรืองรุ่ง                     จงหมายมุ่งให้ผู้อื่นหมื่นสถล
ได้ก้าวไกลในวิถีเหมือนกับตน                        ทุกถ้วนคนเหมือนกับเราจงเข้าใจ
ชัดเช่นนี้จึงว่ามีกุศลจิต                                 พึงพินิจคิดการุณย์ช่วยคนอื่นเขา
นี้ว่าเป็นมงคลแก่ตัวเรา                                 ยิ่งกว่าโชคพรนานเนาจงเข้าใจ
ฝึกหัดตนเป็นคนรู้เสียสละ                             เช่นนี้จะเป็นสุขจิตผ่องใส
เมื่อผ่องแผ้วก็ย่อมได้ซึ่งพรชัย                        พึงตั้งใจทำแต่ดีจึงมีพร

                                                                                     พระอรหันต์จี้กง
                                                                                ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

                                                รู้เรียนเรียนรู้

คนโบราณกล่าวไว้ให้ข้อคิด                           เป็นภาษิตสะกิดใจใคร่ครวญเห็น
เป็นแนวทางการศึกษาโดยชัดเจน                  แล้วบำเพ็ญฝึกฝนตนจงพิจารณา
แต่โบราณการเรียนหมั่นเขียนอ่าน                   เพื่อความรู้ความเชี่ยวชาญการศึกษา
เพิ่มปัญญาให้กับตนคืนวิชา                          รู้เรื่องราวนานาประดามี
เรียนรู้ทุกสิ่งให้จริงชัด                                   แล้วฝึกฝนปฏิบัติตามวิถี
รู้สิ่งใดเข้าใจชัดเข้าใจดี                               สรรพสิ่งบรรดามีล้วนรู้เรียน
เรียนแล้วรู้ดูแล้วเห็นเรียกเจนจัด                    ก็แจ้งชัดไม่ติดขัดเรื่องอ่านเขียน
เพราะว่ามีความมานะความพากเพียร               ตั้งใจเรียนเพียรเพื่อมีสติปัญญา
ได้ดังนี้มีปัญญามีความรู้                                โดยควบคู่คุณธรรมนำศึกษา
เพิ่มพูนความรู้ชาญวิชา                                 นี้เรียกว่านักศึกษาโดยแท้จริง
แต่บัดนี้การศึกษาพาไขว้เขว                          เรียนเพื่อเท่เพื่อชื่อเสียงทั้งชายหญิง
เรียนเอาวุฒิเอาปริญญาพากลอกกลิ้ง              ไม่รู้จริงเรียนเพียงเพื่อโอ้อวดตน
ทุกวันนี้เรียนยิ่งสูงเลยยิ่งโง่                           เพราะมัวโอ่ประโคมตัวมัวลุ่มหลง
ลืมเป้าหมายการเรียนรู้ของตัวตน                    เพราะมัวหลงเกียรติยศหมดคุณธรรม
การศึกษาต้องพาให้เราเห็นแจ้ง                      รู้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นฉนำ
ใช้วิชามาพัฒนามาน้อมนำ                             ให้ตนนั้นมีความรู้คู่ความดี
ชัดเช่นนี้จงเรียนโดยถูกต้อง                           ตามครรลองที่ถูกควรถ้วนวิถี
ทั้งความจริงความงามและความดี                    รู้ให้ถ้วนเรียนให้ถี่นี้จงจำ

                                                                                       พระอรหันต์จี้กง
                                                                                    ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙

                                                  รู้จักยับยั้ง

ภาษิตเก่ากล่าวไว้ให้ข้อคิด                            เป็นภาษิตพิศปฏิบัติโดยชัดเจน
โดยบำเพ็ญเป็นพื้นฐานของคนดี                   บีบคั้นคนคนอื่นก็บีนคั้นเรา
ด่าทอเขาเขาด่าเราไม่อาจหนี                        ทำการใดออกจากตนจงชัดชี้
ผลกลับมีมาที่ตนโดยเหมือนกัน                      ไปกดดันคนอื่นจนหมดทาง
ตัวเราบ้างถูกกดดันเป็นฉันนั้น                        ไปประจานคนอื่นอับอายกัน
ตัวเรานั้นก็ถูกประจานให้อับอาย                      ทำอย่างใดออกจากตนคนทำกลับ
ย่อมได้รับผลเสมอเหมือนเป็นที่หมาย              นี้เป็นหลักสัจธรรมไม่กลับกลาย
ความวุ่นวายเกิดจากด่ากันไปมา                     อยากให้ตนได้รับความนับถือ
เราก็ต้องนับถือคนอื่นหนา                              หวังว่าตนเป็นที่รักที่ศรัทธา
ก็ต้องรักต้องศรัทธาคนอื่นเอย                        ชัดเช่นนี้คือวิถีแห่งสันติสุข
คนอื่นรุกเราต้องหยุดรู้ว่างเฉย                        เราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเลย
ไฉนเลยจะพบสุขสงบเย็น

                                                                                 พระอรหันต์จี้กง
                                                                               ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๙

                                               รู้ธรรมนำตน

ภาษิตเก่าเล่าไว้ให้ข้อคิด                              พึงพินิจพิจารณาแจ้งเหตุผล
ใช้ฝึกหัดปฏิบัติชัดในตน                               แล้วค่อยนำไปสอนคนด้นทำตาม
ควรปรับปรุงแก้ไขตนเองก่อน                        แล้วค่อยสอนผู้อื่นหมื่นล้นหลาม
ปรับปรุงตนค่อยแก้ไขคนอื่นตาม                    ได้เช่นนี้เรื่องทุกอย่างก็คลี่คลาย
รู้จักการบริหารตนเองก่อน                             จึงค่อยสอนคนอื่นอื่นยังไม่สาย
จัดการตนให้เรียบร้อยไม่วุ่นวาย                      แล้วจึงค่อยคลี่คลายเรื่องผู้คน
ที่สังคมยุ่งเหยิงทุกวันนี้                                 เพราะทุกคนล้วนไม่มีจิตกุศล
หมายผู้อื่นหมื่นแสนมีสุขกมล                         เริ่มจากตนมีจริยธรรมนำเป็นทาง
ไปฆ่าโจรแต่ตัวเองกลับเป็นโจร                     ย่อมทโมนกว่าโจรป่าน่าหยันหยาม
ชัดดังนี้มีคุณธรรมนำแนวทาง                        อย่าลิงค่างบ่างชะนีไม่มีธรรม
หมายผู้อื่นหมื่นแสนเป็นคนดี                         เริ่มจากตนเองนี้อย่าเห็นขำ
แต่ละผู้แต่ละคนจงน้อมนำ                             เหมือนไม้ซีกหมื่นแสนอันอาจค้ำซุง
สองสามคำพร่ำรำพันเป็นภาษิต                     มอบให้ศิษย์พิศตระหนักชัดหมายมุ่ง
แต่ละผู้แต่ละคนจงสร้างบุญ                          เพื่อผดุงแผ่นดินไทยให้ร่มเย็น

                                                                                        พระอรหันต์จี้กง
                                                                                      ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙

จำนวนผู้เข้าชม
Copyright © tekkacheemukkhor.com 2010 All Rights Reserved Power by : เช่าโฮสท์, hosting, ออกแบบเว็บไซต์